Year 2010
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Ang-Hsun Tsai, Jane-Hwa Huang, Li-Chun Wang, and Ruey-Bing Hwang,
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese