Year 2009
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Li-Chun Wang, Wei-Cheng Liu, Sau-Hsuan Wu, “Diversity-Multiplexing
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese