Year 2011
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Meng-Lin Ku, Ssu-Han Lu, Li-Chun Wang, and Sheng-Hong Yan, “Non-linear Effects of Receiver Amplifier for 60GHz Radio Communication,” IEEE VTC 2011 Fall, Sep., 2011.
Date of Publication 2011-12-08