Year 2007
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wei-Chen Liu and LI-Chun Wang, “BER Analysis in A Generalized UWB
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese