Year 2006
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wei-Cheng Liu and Li-Chun Wang, “BER Analysis of the IEEE 802.15.4a
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese