Year 2008
Authors Wang, Li-chun
Paper Title Wei-Cheng Liu and Li-Chun Wang, “BER-Minimized Space-Time-Frequency
Date of Publication 2011-07-26
Language Chinese