Year 2008
Authors Wang, Yih-Ru
Paper Title 11. Wei-Chih Kuo, Chen-Chung Ho, Xiang-Rui Zhong, Zhen-Feng Liang, Hsiu-Min Yu, Yih-Ru Wang, and Sin-Horng Chen, "“Some Studies on Min-Nan Speech Processing, “", Computational Linguistics and Chinese Language Processing, Vol. 12, No. 4, December 2007, pp. 391-410., 2007年12月
Date of Publication 2008-09-24