IEEE Fellow

Lin, Chin-Teng
Chang, Chung-Ju
Wang, Li-chun
Wang, Chi-Hsu
Riichiro Shirota
Wu, Bing-Fei
Lee, Ta-Sung Lee
Bao-Shuh Paul Lin
Chin-Long Wey