Year 2011
Authors Li, Yiming
Paper Title Chih-Hao Tsai, Fu-Ming Pan, Hsiang-Yu Lo, Yiming Li, Yi-Ting Kuo, Hsueh-Yung (Robert) Chao, Kuo-Chung Lo, Mei-Tsao Chiang, Chi-Neng Mo, “Novel Surface
Date of Publication 2011-08-01